Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji

do klas pierwszych Technikum Nr 18 i Szkoły Branżowej Nr 15

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

FORMA REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

TECHNIKUM NR 18

Kształci w następujących zawodach:

  • Technik Procesów Drukowania
  • Technik Procesów Introligatorskich
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
  • Technik Informatyk
 • Technik Mechatronik
SZKOŁA BRANŻOWA NR 15

Kształci w następujących zawodach:

  • Drukarz
 • Introligator
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY – dotyczy absolwentów gimnazjów

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopii tych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył; ponadto kandydat uzupełnia swoje dane w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie.

16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

od 25 lipca 2019 r. – składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW – dotyczy absolwentów gimnazjów

O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:

1. Oceny z następujących przedmiotów:

Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:

7 punktów.

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

maksymalnie 18 punktów.

Zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 586.

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

3 punkty.

Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5. Egzamin gimnazjalny.

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty:

  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów; w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:
200 punktów.
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY – dotyczy absolwentów szkół podstawowych

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego lub kopii tych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył; ponadto kandydat uzupełnia swoje dane w systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie.

16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

od 25 lipca 2019 r. – składanie – przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW – dotyczy absolwentów szkół podstawowych

O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:

1. Oceny z następujących przedmiotów:

Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

7 punktów.

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

maksymalnie 18 punktów.

Zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 610.

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

3 punkty.

Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

5. Egzamin gimnazjalny.

Zasady przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego na punkty:

  • język polski i matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 70 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:
200 punktów.