Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji

do klas pierwszych Technikum Nr 18 i Szkoły Branżowej Nr 15

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

FORMA REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

TECHNIKUM NR 18

Kształci w następujących zawodach:

  • Technik Procesów Drukowania
  • Technik Procesów Introligatorskich
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
  • Technik Informatyk
  • Technik Mechatronik
SZKOŁA BRANŻOWA NR 15

Kształci w następujących zawodach:

  • Drukarz Offsetowy
  • Operator Procesów Introligatorskich
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.  – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe  skierowania na badania lekarskie

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:

1. Oceny z następujących przedmiotów:

Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

7 punktów.

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

maksymalnie 18 punktów.

Zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 610.

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

3 punkty.

Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

5. Egzamin gimnazjalny.

Zasady przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego na punkty:

  • język polski i matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 70 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:
200 punktów.