Badania lekarskie

Kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydawać będzie skierowanie na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć:

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w dniach od 16 – 18 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanym do danego oddziału.

Do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 15.00 kandydat musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Badania należy wykonać w:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH “MOJA PRZYCHODNIA”

ul. PCK 1, 40-057 Katowice, nr tel.: (32) 259 51 25.

Rejestracja czynna od godz. 7.30 do 9.00 od poniedziałku do piątku. Wyjątek stanowią kandydaci na kierunek technik mechatronik, którzy przyjmowani będą w przychodni w poniedziałek , środę i piątek.

Niepełnoletni kandydaci na badania muszą udać się z opiekunem prawnym oraz z otrzymanym skierowaniem na odwrocie którego musi być napisany adres zamieszkania.