Technik Mechatronik

Zawód technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym składającym się z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki, umożliwiającym realizację kariery zawodowej na wielu stanowiskach pracy. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie współpracuje z firmą Kolbus – światowym liderem w produkcji maszyn introligatorskich. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest ogromne. Zależnie od wybranej dziedziny można znaleźć zatrudnienie w na stanowisku serwisanta maszyn, diagnosty czy operatora obrabiarek CNC. Absolwenci naszej szkoły będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firm serwisowych, programistycznych oraz outsourcingowych. Kształcimy specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach montażu, naprawy i konserwacji maszyn mechatronicznych, programowania PLC i administrowania sieciami CAN.

Program nauczania w zawodzie technik mechatronik obejmuje:

 • Język niemiecki zawodowy;
 • Elektrotechnika;
 • Elektronika;
 • Rysunek techniczny;
 • Technologia mechaniczna;
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Programowanie sterowników PLC;
 • Łączenie i zarządzanie sieciami CAN.

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta kierunku technik mechatronik:

 • Łączenie instalacji elektrycznych;
 • Wytwarzanie części mechanicznych;
 • Wykonanie obróbki mechanicznej;
 • Wykonywanie rysunku technicznego;
 • Projektowanie przy użyciu programów CAD;
 • Łączenie i naprawianie urządzeń elektronicznych;
 • Wykonywania pomiarów przyrządami układów elektronicznych i elektronicznych;
 • Wykonywanie połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie;
 • Obsługiwanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • Dobieranie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych;
 • Sporządzanie szkiców części maszyn;
 • Sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • Rozróżnianie części maszyn i urządzeń;
 • Rozróżnianie rodzajów połączeń;
 • Wykonywanie pomiarów warsztatowych;
 • Wykonywanie montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • Ocenianie jakości wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • Zainstalowanie oprogramowania specjalistycznego do układów programowalnych;
 • Zainstalowanie oprogramowania do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
 • Podłączenie urządzeń i systemów mechatronicznych do układów zasilania mediami roboczymi;
 • Podłączenie układów komunikacyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • Posługiwanie się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów Komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing);
 • Projektowanie układów sterowania;
 • Testowanie działania programów;
 • Analizowanie programów do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznym;
 • Modyfikowanie parametrów procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku:

 • Konstruktora urządzeń mechatronicznych
 • Technologa
 • Mistrza, kierownika działu obsługi i napraw
 • Zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego
 • Diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego
 • Konserwator maszyn i urządzeń,
 • Mistrz utrzymywania ruchu,
 • Mistrz remontowy,
 • Kontroler techniczny,
 • Brygadzista wydziałów montażowego lub naprawczego,
 • Asystent głównego mechanika,
 • Technik planowania

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:

 • obsługiwać urządzenia i systemy mechatroniczne, naprawiać różne rodzaje urządzeń mechatronicznych, obsługiwać urządzenia mechatroniczne, projektować i wykonywać urządzenia i systemy mechatroniczne, wykorzystywać wiedzę z zakresu budowy i działania maszyn urządzeń mechatronicznych, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych, posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów maszyn mechatronicznych, w tym językiem LOGO do sterowników SIMATIC,
 • wykorzystywać komputery do wykonywania zadań zawodowych, wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług, posługiwać się dokumentacją zawodową, porozumiewać się w języku niemieckim w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy, stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, kierować zespołem pracowników, korzystać z różnych źródeł informacji.

Tytuł technika mechatronika potwierdza uzyskanie świadectw kwalifikacji:

ELM.03:

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06:

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.