Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Uchwalono na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996

 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
  a) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22. ustawy o systemie oświaty;
  b) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
  e) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 2. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 4. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
 5. W bibliotece należy przestrzegać zasad kultury i zachować ciszę.
 6. Biblioteka umożliwia wypożyczanie do domu książek (w tym lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych, beletrystyki) oraz czasopism, materiałów audiowizualnych, a także uprawnia do korzystania na miejscu z księgozbioru podręcznego.
 7. Uczniowie klas I, II i III jednorazowo mogą wypożyczyć 5 książek, natomiast uczniowie klas maturalnych, a także osoby przygotowujące się do olimpiad, konkursów lub innych egzaminów – bez ograniczeń.
 8. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych upływa po 2 miesiącach, czasopism – po 3 tygodniach. W szczególnych przypadkach termin może być skrócony lub wydłużony.
 9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem
  i zagubieniem.
 10. Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zwraca taką samą bądź inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 11. Przed końcem roku szkolnego lub w przypadku skreślenia z listy uczniów lub pracowników szkoły należy zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.
 12. Kara za niezwrócenie woluminów przed końcem roku szkolnego jest ustalana na bieżąco przez nauczycieli-bibliotekarzy oraz wychowawców poszczególnych klas.
 13. Biblioteka umożliwia korzystanie z komputera z dostępem do Internetu.
 14. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 15. Użytkownikom komputera nie wolno dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
 16. Ponadto biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii (w okresie wakacji po wcześniejszym zwróceniu wypożyczonych w czasie roku szkolnego pozycji).