Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas pierwszych:

Technikum Nr 18, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 15 oraz Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 9

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

 

FORMA REKRUTACJI

Rekrutacja do:

 • Technikum nr 18
 • Branżowej Szkoły I Stopnia nr 15

odbywa się drogą elektroniczną.

TECHNIKUM NR 18

kształci w następujących zawodach:

 • Technik Procesów Drukowania
 • Technik Procesów Introligatorskich
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 • Technik Reklamy
 • Technik Informatyk
 • Technik Mechatronik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 15

kształci w następujących zawodach:

 • Drukarz Fleksograficzny
 • Drukarz Offsetowy
 • Mechatronik
 • Operator Procesów Introligatorskich
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 9

kształci w następujących zawodach:

 • Technik Mechatronik
 • Technik Procesów Drukowania
 • Technik Procesów Introligatorskich
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY – REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
 • od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. godz. 15 00 – złożenie wniosku
 • od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. godz. 15 00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
  a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  b) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dopuszcza się złożenie nowego wniosku, w tym zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

 • 12 lipca 2024r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych
 • od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r. godz. 15 00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • zdjęcia do legitymacji w formie elektronicznej
 • 19 lipca 2024r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:

1. Oceny z następujących przedmiotów:

Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

7 punktów.

3. Uzyskanie wysokich miejsc nagradzanych lub uhonorowanych zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, będących konkursem lub turniejem o zasięgu: ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim i powiatowym, organizowanym przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym (wg §6 rozporządzenia MEN), wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

maksymalnie 18 punktów.

Zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 610.

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  w formie wolontariatu:

3 punkty.

Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:
200 punktów.