Rekrutacja

Najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji

do klas pierwszych Technikum Nr 18 i Szkoły Branżowej Nr 15

w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

FORMA REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

TECHNIKUM NR 18

Kształci w następujących zawodach:

  • Technik Procesów Drukowania
  • Technik Procesów Introligatorskich
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
  • Technik Informatyk
  • Technik Mechatronik
SZKOŁA BRANŻOWA NR 15

Kształci w następujących zawodach:

  • Drukarz Offsetowy
  • Operator Procesów Introligatorskich
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

 

 • od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. godz. 15 00 – złożenie wniosku
 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. godz. 15 00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
  a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  b) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 22 lipca 2021r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych
 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. godz. 15 00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia:
  a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 2 sierpnia 2021r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

O przyjęciu do klas pierwszych decydować będzie suma punktów, możliwych do uzyskania za:

1. Oceny z następujących przedmiotów:

Język polski:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów

Język angielski lub język niemiecki:

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony. Punktowane mogą być tylko przedmioty obowiązkowe.

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów

Matematyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów

Informatyka:

Punktacja maksymalna: 18 punktów.

Punktacja szczegółowa:

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów

Maksymalna liczba punktów za cztery punktowane przedmioty to 72 punkty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

7 punktów.

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

maksymalnie 18 punktów.

Zasady punktowania określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 610.

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

3 punkty.

Punktacji podlega zaangażowanie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji:
200 punktów.