RODO – Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice; tel. 0-32 202-84-63, e-mail: sekretariat@zspm.pl
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pani Patrycja Kaczmarczyk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 0-32 357-08-13 lub listownie na adres Administratora.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 1. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.