BIP

Majątek szkoły


Zespół Szkół jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
Zespół Szkół nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Katowice.

Dyrektor Zespołu Szkół sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony następujących nieruchomości gruntowych:

Nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 84 o powierzchni 5.602 m2

Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 122/2 i 120/4 będące własnością Miasta Katowice, zapisane w księgach wieczystych KW 53649 i KW 1961, mapa nr 103 obręb Ligota.
Na nieruchomości znajdują się: budynek 3-kondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 3.393 m2, kubaturze 17.731 m3, trzy boiska szkolne (koszykówka, siatkówka i tenis), ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca (parking, wiata rowerowa zadaszona).

Nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Książęcej 27 o powierzchni 12.071 m2

Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 19 będąca własnością Miasta Katowice, zapisana w księdze wieczystej KW 62136, mapa nr 46 obręb Ligota.
Na nieruchomości znajduje się budynek 2-kondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2.899 m2, kubaturze 14.810 m3.

Baza Zespołu Szkół

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 84 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia języków obcych: 2
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki: 1
 • Pracownia komputerowa: 4
 • Pracownia a biologiczna: 1
 • Pracownia fizyczno-chemiczna: 1
 • Pracownia języka polskiego: 2
 • Pracownia matematyczna: 1
 • Pracownia geograficzna: 1
 • Sala lekcyjna: 4
 • Sala gimnastyczna: 1
 • Siłownia: 1
 • Gabinet pomocy przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1

W budynku położonym w Katowicach, przy ul. Książęcej 27 znajdują się następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia komputerowa: 2
 • Pracownia fotograficzna: 1
 • Pracownia mechatroniczna: 1
 • Pracownia druków wielkoformatowych: 1
 • Sala dydaktyczna przedmiotów zawodowych: 3
 • Pracownia przygotowalni offsetowej: 1
 • Hala maszyn drukujących: 1
 • Pracownia introligatorska: 3
 • Introligatornia: 1
 • Pracownia typograficzna: 1
 • Jadalnia: 1
 • Szatnie dla uczniów

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk, K. Ratajczak
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Rejestry, ewidencja, archiwa

W Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • księga absolwentów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • księga zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wydanych biletów komunikacji miejskiej,
 • rejestr opinii i orzeczeń (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne),
 • szkolne archiwum

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.
Sekretariat Zespołu Szkół udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ÷ 15.30.
Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje petentów we wtorki i czwartki w godz. 16.00 ÷ 17.00.
Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Duplikaty legitymacji

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do Dyrektora Szkoły.
Do wniosku należy dołączyć:
– jedną aktualną fotografię legitymacyjną
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej; aktualnie wynosi 9 zł.
Dane do wpłaty/przelewu:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
Nr konta: 44 1020 2313 0000 3502 0515 7799
Tytuł przelewu: „Za duplikat legitymacji szkolnej (Imię i nazwisko ucznia)”

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Duplikaty świadectw

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.
Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Dane do wpłaty/przelewu:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
Nr konta: 44 1020 2313 0000 3502 0515 7799
Tytuł przelewu: „Za duplikat świadectwa (Imię i nazwisko ucznia)

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
Kontakt:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Duplikaty i wymiana dokumentów: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/dupiwymdok

Wniosek o wydanie duplikatu: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=613&catid=80

Wytworzenie informacji 26.02.2018: M. Matejczyk, A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 26.02.2018: A. Turzyniecki

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586.)
 • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja przeprowadzana jest w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej.

Oferta szkoły oraz zasady rekrutacji dostępne są pod adresem: https://zspm.pl/oferta-edukacyjna/

Wytworzenie informacji 15.02.2018: M. Matejczyk, A. Turzyniecki
Udostępnienie informacji 15.02.2018: A. Turzyniecki

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowiska kierownicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego:

Pobierz treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Pobierz treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Głównego Księgowego

Wytworzenie informacji 24.11.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 24.11.2015: A. Turzyniecki


Z przyczyn niezależnych od szkoły wyniki konkursu będą ogłoszone w poniedziałek.

Wytworzenie informacji 18.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 18.12.2015: A. Turzyniecki


W wyniku przeprowadzenego konkursu propozycje pracy otrzymali: Pan Krzysztof Partyka oraz Pan Piotr Szafarczyk.

Wytworzenie informacji 31.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.12.2015: A. Turzyniecki