BIP


Archiwum Przetargów

Informacja o wynikach przetargu nr sprawy ZIT-ZP/ZOC/2014 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na opracowanie Studium Wykonalności dla Szkół z terenu Miasta Katowice.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Biuro Studiów i Projektów Górniczych Sp. z o. o. , Katowice, ul. Pod Młynem 1c: oferowana cena dla 5 szkół: 110.000 zł brutto.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Vector, Katowice, ul. Bielska 29, oferowana cena dla 5 szkół: 184.500 zł brutto.

3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o /Katowice, ul. Koszarowa 6, oferowana cena dla 5 szkół: 221.400 zł brutto.

Komisja wybrała ofertę Biura Studiów i Projektów Górniczych na kwotę 110.000 zł brutto.

Umowa zostanie podpisana w dniu 7 listopada 2014 r.

Wytworzenie informacji 05.11.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 05.11.2014: A. Turzyniecki


Wykonanie dokumentacji technicznej w trybie negocjacji z ogłoszeniem niezbędnej do realizacji projektu p.n. „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.”

Pobierz Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego

Wytworzenie informacji 07.01.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.01.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wytworzenie informacji 15.01.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.01.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie

Wytworzenie informacji 04.02.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.02.2015: A. Turzyniecki


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Studium Wykonalności do projektów 5 szkół w ramach ZIT.

Pobierz Zaproszenie do złożenia oferty

Pobierz Lista projektów I

Wytworzenie informacji 21.04.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.04.2015: A. Turzyniecki


Pobierz Zawiadomienie

Wytworzenie informacji 18.05.2015: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 18.05.2015: A. Turzyniecki


Ewaluacja

Kontrole

02.06.2014 r. – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ocena stanu sanitarnego szkoły
03.06.2014 r. – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ocena praktycznej nauki zawodu, warsztaty szkolne
18.08.2014 r. – Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji, Dyscyplina pracy pracowników

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Uzyskiwanie informacji publicznych niedostępnych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pobierz Regulamin Dysponowania Funduszem Świadczeń Socjalnych

Pobierz Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zwrotnej

Pobierz Umowę w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Pobierz Wniosek o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Wytworzenie informacji 26.09.2014: J. Dziura
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Pliki do pobrania

Pobierz Statut Technikum Nr 18 w Katowicach

Pobierz Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 w Katowicach

Pobierz Statut Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach

Wytworzenie informacji 26.09.2014: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Instrukcja obsługi strony

1. Układ strony

Stronę otwiera Spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

2. Przeglądanie strony

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkole, Struktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

3. Powrót do Spisu treści

Aby powrócić do Spisu treści, należy nacisnąć link Powrót do początku znajdujący się u dołu każdej podstrony.

4. Przeglądanie załączonych dokumentów

Niektóre podstrony (np. Aktualne przetargi) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program Acrobat Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

5. Wyszukiwanie informacji

Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

6. Rejestr zmian

Wszelkie zmiany na stronie BIP Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 26.09.2014: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 26.09.2014: A. Turzyniecki

Historia zmian


1.09.2015: Zmiany wybranych punktów Statutu Technikum nr 18 wynikające z wprowadzenia ustawy zmieniającej Ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 20.02.2015 zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/14/15 z dnia 28.08.2015.

Wytworzenie informacji 28.08.2015: K. Matyka, A. Jarecka
Udostępnienie informacji 2.09.2015: A. Turzyniecki


24.11.2015: Publikacja ogłoszeń dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego.

Wytworzenie informacji 24.11.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 24.11.2015: A. Turzyniecki


31.12.2015: Publikacja informacji dotyczących rozstrzygnięcia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Główny Księgowy oraz Zastępca Głównego Księgowego.

Wytworzenie informacji 31.12.2015: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.12.2015: A. Turzyniecki


03.11.2016: Publikacja zaproszeń do składania ofert na zakup abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy oraz publikacja zaproszeń do składania ofert na zakup abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL.

Wytworzenie informacji 03.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


09.11.2016: Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Microsoft Imagine Academy oraz publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu abonamentu w programie Akademia SUSE LinuX – SUSE ATP PL.

Wytworzenie informacji 09.11.2016: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 03.11.2016: A. Turzyniecki


09.02.2017: Publikacja zaproszeń do składania ofert na usługi, nr sprawy ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 09.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.02.2017: A. Turzyniecki


17.02.2017: Publikacja zaproszeń do składania ofert na usługi, nr sprawy ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 17.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.02.2017: A. Turzyniecki


20.02.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na dostawę oprogramowania, ogłoszenie nr 28420-2017 z dnia 20.02.2017.

Wytworzenie informacji 20.02.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 20.02.2017: A. Turzyniecki


02.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-10/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 02.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 02.03.2017: A. Turzyniecki


07.03.2017: Publikacja informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 07.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.03.2017: A. Turzyniecki


10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-4/ZP/EFS/2017.

10.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-8/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 10.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 10.03.2017: A. Turzyniecki


13.03.2017: Publikacja korekty zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-3/ZP/EFS/2017.

13.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie graficznych kursów w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

13.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie informatycznych kursów certyfikowanych Linux Suse w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 13.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 13.03.2017: A. Turzyniecki


14.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na dostawę oprogramowania do impozycji dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 14.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 14.03.2017: A. Turzyniecki


17.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie mechatronicznych kursów certyfikowanych w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, nr sprawy ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

17.03.2017: Publikacja skorygowanego ogłoszenia, nr sprawy ZSPM-9/ZP/EFS/2017.

17.03.2017: Publikacja skorygowanego ogłoszenia, nr sprawy ZSPM-11/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 17.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 17.03.2017: A. Turzyniecki


22.03.2017: Publikacja zaproszenia do składania ofert na adaptację sal i pomieszczeń z robotami budowlanymi, remontem i wymianą instalacji elektrycznej w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Poligraficzno-­Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.03.2017: A. Turzyniecki


27.03.2017: Publikacja projektów budowlano-wykonawczych budynków szkoły i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficzno­-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 27.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 27.03.2017: A. Turzyniecki


28.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

28.03.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-12/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.03.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.03.2017: A. Turzyniecki


6.04.2017: Informacja z części jawnej otwarcia ofert – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 6.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 6.04.2017: A. Turzyniecki


25.04.2017: Informacja o zbędnym majątku ruchomym.

Wytworzenie informacji 25.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 25.04.2017: A. Turzyniecki


28.04.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nr ZSPM-6/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.04.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.04.2017: A. Turzyniecki


12.05.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZSPM-13/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 12.05.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.05.2017: A. Turzyniecki


25.05.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie sprawy ZSPM-13.

Wytworzenie informacji 25.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 25.05.2017: A. Turzyniecki


27.05.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia ZSPM-12.

27.05.2017: Publikacja Zmiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym ZSPM-13.

Wytworzenie informacji 27.05.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 27.05.2017: A. Turzyniecki


16.06.2017: Publikacja dokumentów – numer sprawy ZSPM-18/ZP/EFS/2017 – Kurs spawacza –metoda 111 – spawanie łukowe elektrodą topliwą zakończony egzaminem na uprawnienia spawacza – dla nauczyciela.

Wytworzenie informacji 16.06.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 16.06.2017: A. Turzyniecki


28.06.2017: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 28.06.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.06.2017: A. Turzyniecki


3.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-18/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 3.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 3.07.2017: A. Turzyniecki


07.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 07.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 07.07.2017: A. Turzyniecki


11.07.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

11.07.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.07.2017: A. Turzyniecki


12.07.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Załączników od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej docx – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Załącznika nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna: część 1, część 2, część 3, część 4 – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

12.07.2017: Publikacja Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 12.07.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 12.07.2017: A. Turzyniecki


31.07.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 31.07.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


31.07.2017: Modyfikacja Informacji o szkole w BIP.

Wytworzenie informacji 31.07.2017: M. Matejczyk
Udostępnienie informacji 31.07.2017: A. Turzyniecki


08.08.2017: Publikacja Pytań i odpowiedzi – numer sprawy: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 08.08.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 08.08.2017: A. Turzyniecki


09.08.2017: Publikacja Odpowiedzi na pytania Wykonawców – numer sprawy: ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 09.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 09.08.2017: A. Turzyniecki


11.08.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

11.08.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – numer sprawy: ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 11.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 11.08.2017: A. Turzyniecki


21.08.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 21.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.08.2017: A. Turzyniecki


22.08.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-15/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 22.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 22.08.2017: A. Turzyniecki


28.08.2017: Publikacja Informacji o unieważnieniu postępowania – nr sprawy ZSPM-17/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 28.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 28.08.2017: A. Turzyniecki


29.08.2017: Publikacja Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 29.08.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 29.08.2017: A. Turzyniecki


04.09.2017: Publikacja Informacji o ogłoszeniu – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

04.09.2017: Publikacja Ogłoszenia dot. negocjacji – nr sprawy ZSPM-20/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 04.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 04.09.2017: A. Turzyniecki


05.09.2017: Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – nr sprawy ZSPM-14/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 05.09.2017: A. Szromek
Udostępnienie informacji 05.09.2017: A. Turzyniecki


06.09.2017: Publikacja Informacji o ogłoszeniu – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

06.09.2017: Publikacja Opisu warunków zamówienia – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

06.09.2017: Publikacja Załączników edytowalnych – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 06.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 06.09.2017: A. Turzyniecki


15.09.2017: Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

15.09.2017: Publikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZSPM-21/ZP/EFRR/2017.

Wytworzenie informacji 15.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 15.09.2017: A. Turzyniecki


21.09.2017: Publikacja Informacji z otwarcia ofert – nr sprawy ZSPM-19/ZP/EFS/2017.

Wytworzenie informacji 21.09.2017: R. Jaworski
Udostępnienie informacji 21.09.2017: A. Turzyniecki